Maskiner för utskrift och märkning

Med en produktlösning från PPS uppnår Ni ökad flexibilitet och kortare ledtid för att placera produkten på marknaden. Oavsett om Ni väljer att märka direkt på produkten, eller skriva ut information på en etikett, kan Er produktion uppnå flera fördelar som exempelvis:

• Reducerad avfallshantering och minskat lagringsbehov
• Utskrift direkt vid begäran (print on demand)
• Sänkt kostnad per enhet
• Minimerad eller helt borttagen omställningstid
• Möjlighet till Agil marknadsföringskampanjer och kundspecifik information

hapa digi print

Välj den bästa lösningen

Den lösning som Ni väljer för att skriva ut produktionsdata eller märkesrelaterad information på Era produkter, är beroende av antalet enheter som produceras.

Om antalet produktvarianter är stort, alternativt att produkterna marknadsförs i flera olika länder, är oftast den bästa lösningen att anpassa och integrera den digitala märkningen direkt med produktionslinjen.

Om däremot produktionsvolymen är stor, eller att antalet produkter och marknader är begränsade till ett fåtal, kan en förtryckt etikett i kombination med PPS märkningslösning vara det effektivaste valet.

För företag som hanterar små produktionsvolymer och flertalet produktvarianter, är oftast sena anpassningar direkt inför produktionstillfället idealiskt. När omställningstid är kort för produktionsplaneringen kan land- eller kundspecifik information skrivas ut direkt efter kundorder. Slutjusteringar kan utföras direkt på plats eller inför produktionsstart, vilket underlättar vid ett Agilt distributionssätt och i slutändan minskar lagerbehovet.

PPS hjälper gärna till med att ge ett lösningsförslag på den maskinuppställningen som medför störst flexibilitet till lägsta kostnad för Ert företag, utan några affärsmässigt bindande åtagande.

Kontakta oss för en diskussion om möjligheterna inom digital utskrift och märkning.

Skriv ut direkt på produkten

Framtidens företagsverksamheter behöver anpassa sin verksamhet till att möta marknadens krav på ökad flexibilitet, kortade ledtider, behovet av processoptimering och tillämpningen av Agila marknadsföringskampanjer.

Kapsylen på bilden till vänster visar bara en av flera möjligheter att skriva ut direkt på produkten. Samtidigt visar bilden ett bra exempel på hur digital märkning kan ge större flexibilitet, vilket kan resultera i ökat marknadsvärde och väsentligt större försäljningsvolymer.

Digital märkning är ett komplement till varumärkes- och marknadsföringsinformation och är det mest optimala valet när variabla data behöver märkas direkt på produkten. Exempelvis vid märkning av serialiseringskoder, individuellt anpassad tävlingsinformation, eller 2D-koder som kan skannas med kundens mobiltelefon som därefter länkar till en webbplats med produktinformation.

Med hjälp av digital utskrift kan du på bara några timmar gå från ett godkänt korrektur, eller pdf, till en tryckt produkt, vilket jämfört med en analog utskrift minskar ledtiden till marknaden. Utskriftens design kan anpassas, korrigeras och testas på plats, för att slutligen efter godkännande skrivas ut.

Några av de många fördelarna är:

• Obegränsade alternativ för individuell anpassning
• Ökad flexibilitet för utformning och design
• Minskad avfallshantering
• Minskad lagerbindning
• Från korrektur och pdf till märkt produkt på bara några timmar

hapa digi print

Etikettering för alla

PPS erbjuder alla typer av märkningslösningar, allt från enkla manuella etikettutrustningar, till mer avancerade och skräddarsydda märknings- och etiketteringslösningar som anpassas och integreras direkt med produktionslinjen.

Basen i vårt produktsortiment för etiketteringsutrustningar är Herma 500 som presenteras i videon till höger. Herma 500 håller högsta kvalité och etiketterar vid hög hastighet med hög precision. Dessutom är Herma 500 kompatibel med Industry 4.0 standarden och kan kombineras med olika skrivare, Vision-system eller styrsystem.

Passar ingen av våra standardmodeller kan PPS designa och leverera märkningslösning som är anpassad efter krav och behov. En sådan lösning kan vara allt från att placera en etikett på en produkt vid ett transportband, till en helt automatiserad monterings-, märknings- och förpackningslinje.

Gemensamt för alla lösningar är att vi levererar etiketteringsmaskiner med kraftfulla funktioner och hög noggrannhet som ger betydande produktionsbesparingar.

Marknadsledande lösningar

PPS tillhandahåller lösningar för utskrift av data och grafik på alla typer av ytor och etiketteringsmaterial. Alla lösningarna kan öka flexibiliteten i din produktion. Tryck på länken nedan för att läsa mer om de olika alternativen.

hapa digi print

INTEGRERING AV MÄRKNING OCH ETIKETTERING I PRODUKTIONSLINJE ⇒ Tryck här för att läsa mer

Produktmärkningen och etikettering som sker integrerat i produktionslinjen är utformad för att vara en Agil-process, utan att för den skull behöva kompromissa med produktionshastighet, kvalitet eller tillförlitligheten hos produktionsavdelningen. På så sätt blir processen för packning, märkning och etikettering en tidseffektiv och optimerad lösning, detta eftersom processen sker på samma paketeringslinje men med ett färre antal processteg.

Märkning som integrerats med produktionslinjen kan kombineras både med digital märkning och traditionellt flexotryck, men fördelarna med digital märkning gäller också här.

Digital märkning och etikettering som integrerats med produktionslinjen öppnar upp för möjligheten att införa anpassningar och ändringar sent i processen, till exempel om produkten har producerats i god tid före leverans finns möjligheten att avvakta med att skriva ut den variabla informationen tills det blir nödvändigt.

Ett annat exempel är om du producerar blisterark som i ett första skede förvaras på lagret och som först förses med specifik land- och produktinformation efter mottagen beställning. På så sätt behöver endast neutrala blisterark förvaras på lagret och inte flera varianter av blisterarken.

MÄRKNING PÅ PLASTDETALJER OCH MEDICINSK UTRUSTNING ⇒ Tryck här för att läsa mer

Digital utskriftsteknik kan användas med fördel till att märka direkt på produktens plastdetaljer, till exempel förpackningens plastlock och tandborstar, eller direkt på medicintekniska artiklar som exempelvis plastsprutor eller stomipåsar.

Jämfört med traditionell etikettutskrift ger den digitala lösningen flera fördelar som minskat etikettbehov, minskad avfallshantering och minskade kostnader för framtagning av tryckplattor som sker vid flexotryck. Sammantaget resulterar detta i lägre kostnader, både vid tillverkningen av tryckplattorna och ett mindre anskaffningsbehov av material.

Med digital märkning minskar produktionens omställningstid mellan olika produkter, bland annat försvinner arbetsmoment som till exempel byte av tryckplattor, hantering av skrivarbläck och kontrollprocedurer för testutskrift. Dessutom är miljövinsterna flera med den digitala utskriften och förutom att den reella förbrukningen av bläck minskar, försvinner själva uppstartsmomentet, samt rengöringsproceduren för flexotryck-plattorna.

Digital märkning kan även kombineras med s.k. Blow-Fill-Seal-teknik (BFS) genom att implementera en utskriftsenhet direkt i BFS-processen blir det möjligt att skriva direkt på produkterna under processen, vilket medför både en effektiv och ekonomisk lösning eftersom kostnaden och tiden som är förknippad med prägling och märkning försvinner. Ett visuellt exempel på en BFS-processen visas i filmen nedan.

MÄRKNING PÅ FÖRPACKNINGEN ⇒ Tryck här för att läsa mer

Produktpaketering har alltmer blivit en viktig försäljningsparameter och här erbjuder digital märkning möjligheter att locka till sig nya kunder.

En stor fördel med den digitala märkningen är möjligheten att införa sena anpassningar med hjälp av neutralt förpackningsmaterial från lagret. På så vis uppnås en mer flexibel produktionsprocess, mindre avfall och minskad ledtid för placering av produkter på marknaden.

Märkning med den digitala tekniken erbjuder en högre grad av kundanpassade lösningar som ger varumärkesägare otaliga möjligheter att skräddarsy förpackningens utseende.

En stor fördel är att förpackningen kan förses med en unik utformning även när ledtiden för produktanpassningen är kort. Samtidigt kan serialiseringskoder och annan variabel information skrivas ut direkt på förpackningen, vilket ökar spårbarheten, försvårar förfalskning eller piratkopiering av produkt. Digital märkning direkt på förpackningen ökar därmed produktsäkerheten för både konsumenten och produktägaren.

ETIKETTERING ⇒ Tryck här för att läsa mer

Etiketter förekommer på många produkter och i flera olika varianter. Etiketterna kan placeras runt en cylinder, såsom burkar eller små ampuller, eller placeras på toppen, botten och sidan av en produkt. Etiketten kan formas som ett L, eller ett C, och placeras så att de täcker en öppning, vilket innebär att etiketter kan användas som en säkerhetslösning för att visa att förpackningen försegling är obruten.

Miljövänliga etiketter till förpackningar

Den senaste tekniken ger miljövänliga etiketter och med hjälp av Herma InNo-Liner-systemet är det möjligt att få etiketter som bara sitter fast efter att de har kommit i kontakt med vatten. Liksom traditionella etiketter levereras InNo-Liner på en etikettrulle och eftersom dessa etiketter saknar en stödjande etikettbana skapas inget onödigt etikettspill, vilket resulterar i en avsevärt minskad miljöpåverkan.

Avsaknaden av etikettbana innebär också fördelar som att varje etikettrulle kan innehålla fler etiketter, att byte av etikettrulle inte behöver ske lika ofta, att fraktkostnaden per etikett minskar, att behovet av lagerutrymme blir mindre och att eventuella avfallskostnaden minskar. Orsaken till att etiketter utan etikettbana fortfarande kan levereras på rulle är att klistret på baksida av etiketten endast fastnar när rätt mängd vatten tillsätts.

PPS säljer etiketteringsmaskiner för alla typer av etiketter med lösningar som sträcker sig från enkla manuella etiketteringsmaskiner placerade på ett bord, till designade etiketteringsmaskiner som är anpassade för implementering i större etiketteringslinjer.

MÄRKNING PÅ BLISTERFOLJEN ⇒ Tryck här för att läsa mer

Det traditionella sättet att använda en flexo-skrivare är att skriva ut information på en blisterfolie, producera stora volymer och därefter förvara olika varianter av blisterarken på lagret. Trenden för tillverkningsindustrin är mindre satsstorlek, kortare livscykel för produkter, detta kombinerat med ökad konkurrens och prispress, innebär att flexo-skrivaren i många situationer inte är en optimal lösning. Speciellt då produktionen utgörs av små eller medelstora tillverkningsvolymer är digital märkning oftast en mer ekonomisk fördelaktig lösning.

Vid användning av en digital skrivare elimineras till stor del omställningstiden mellan olika typer av utskriftsjobb. Behovet av flexo tryckplattor elimineras och istället laddar du helt enkelt upp det godkända korrekturet i form av en PDF-fil till maskinen. På så sätt undviks förvaring och lagring av olika varianter av tryckt förpackningsmaterial eftersom utskrift och märkning sker först när behovet uppstår.

För tydlighetens skull ska det poängteras att om den huvudsakliga produktionen fortfarande utgörs av stora tillverkningsvolymer med få omställningstillfällen, är flexo-märkning troligen fortfarande den bästa lösning för Ert företag. Storleken på tillverkningssatserna har stor betydelse för vilken typ av skrivare som är mest ekonomiskt lönsam för Ert företag.

hapa QR kode

Möjligheter med digitalt tryckta koder

Det kan vara svårt att föreställa sig hur digital märkning kan gynna exakt din verksamhet. Många fokuserar oftast på den information som traditionellt ska läggas till, exempelvis produktinformationen, varumärket eller serienumret. Men om du ser möjligheterna i ett större sammanhang och mot bakgrunden av den konstant växande digitaliseringen kan detta ge nya affärsmöjligheter.

Ett bra exempel är återförsäljare som måste hantera tjocka produktkataloger, där varje artikel finns i flera varianter. Tillverkaren kan med hjälp av digital märkning tilldela QR-koder till respektive artikel i katalogen. Kunden kan därmed enkelt genomföra en beställning genom att skanna QR-koden med sin smartphone som länkar kunden direkt till rätt artikeln i webbutiken.

På så sätt underlättas köpupplevelsen genom att kunden inte behöver leta efter artikeln i webbutiken, därmed undviks risken att kunden inte hittar rätt produkt, tröttnar och istället beställer från konkurrenten.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kommentera gärna om det är något specifikt du vill diskutera..


Vi kan hjälpa till med:

Ring oss på +46 (0) 701447450
E-post skickas till mu@pps.as

^

Ökad flexibilitet

med märkning och etikettering

^

Minimera eller ta bort helt omställningstiden

genom att samla alla etiketter på en och samma etikettrulle

^

Korta ledtiden till marknaden

genom att märka och etikettera direkt vid begäran (print on demand)

^

Automatisera processerna

genom att installera robotar eller automatisera på annat sätt

^

Bidra till en bättre miljö

genom att minska restavfall

^

Minska behovet av lagringsutrymmen

genom att ta bort användandet av förtryckta etiketter

^

Unik kunskap

när vi genom samarbete hitta den optimala lösningen för Er produktion

^

Fler alternativ för varumärket

med ökad grad av individuell eller unik märkning direkt på produkten

REFRESHINGLY “EMOJIONAL”

PPS-partnern Hapa levererade tillsammans med två partners en digital
märkningslösning för den italienska dryckestillverkaren Lete S.p.A.

Med märkningslösningen från Hapa trycktes 20 olika emojis-motiv direkt på korken för Letes mineralvatten Acqua Lete.

Lete genomförde en stor varumärkeskampanj, som kallades “letemoji”, för deras mineralvatten, med målet att inspirera konsumenter att samla alla 20 olika emojierna för att öka medvetenheten om Acqua Lete mineralvatten.

Tekniken som gör att du kan skriva ut i fyrfärg direkt på förpackningens lock, eller på en annan yta, ger otaliga möjligheter för varumärkes placering, men även också för utskrift av koder och annan variabel information.

Kontakta oss för en diskussion om möjligheterna med digital märkning på din produkt och låt oss hitta den bästa lösningen tillsammans.